Wstecz (Back) Strona główna (Main Page)
Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 1999
 1. Błoch Z.: Prognozowanie plonów zbóż metodami adaptacyjnymi. Pamiętnik Puławski. 1999, z. 114.
 2. Budzyńska K., Stuczyński T., Zaliwski A.: Numerical soil map of Poland at the scale 1:500000. Rola gleby w funkcjonowaniu ekosystemów. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. International Scientific Conference. Conference proceedings, Lublin 1999.
 3. Demidowicz G., Deputat T., Górski T., Krasowicz S., Kuś J.: Prawdopodobne zmiany w produkcji roślinnej w związku ze spodziewanymi zmianami klimatu Polski. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Zmiany i zmienność klimatu Polski. Łódź, 4-6 listopada 1999. Materiały konferencyjne, s. 43-48.
 4. Demidowicz G., Doroszewski A., Górski T.: Wstępna ocena zagrożenia przymrozkowego roślin sadowniczych. Fol. Univ. Agric. Stetin. 202 Agricultura, 1999, (79), s. 57-60.
 5. Deputat T.: Konsekwencje zmian klimatu w fenologii wybranych roślin uprawnych. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Zmiany i zmienność klimatu Polski. Łódź, 4-6 listopada 1999. Materiały konferencyjne, s. 49-56.
 6. Doroszewski A.: Kształtowanie pokroju i produktywności pszenicy ozimej przez promieniowanie odbite. Pam. Puł. 1999. z. 118, s. 121-130.
 7. Faber A., Nieróbca A.: Prognozowanie plonu pszenicy ozimej na podstawie indeksu powierzchni liści. Fragmenta Agronomica, 1999, 1(61), s. 59-68.
 8. Faber A., Dąbrowska-Zielińska K., Kogan F.: The use of NOAA-AVHRR data for winter wheat yield prediction in Poland. Statistcs in Transition. Journal of the Polish Statistical Association.
 9. Filipiak K., Kukuła S., Zarychta M.: Czynniki decydujące o produkcji jęczmienia jarego w Polsce. Pam. Puł., z. 114, s. 83-91.
 10. Fotyma E., Pietruch Cz.: Zawartość azotu mineralnego w glebach gruntów ornych Polski po zbiorach roślin jako wskaźnik stanu środowiska. IUNG - Puławy, 1999.
 11. Górski T., Doroszewski A.: Fotomorfogeneza w łanach roślin. Klimat Pola Uprawnego. Wyd. Nauk. FRNA, 1999, z. 1, s. 21-23.
 12. Górski T., Górska K.: Zmienność klimatyczna plonów pszenicy ozimej w Polsce i wpływ agregacji powierzchni na ocenę ryzyka. Fol. Univ. Agric. Stetin. 202 Agricultura, 1999, (79), s. 73-80.
 13. Górski T., Krasowicz S., Kuś J.: Glebowo-klimatyczny potencjał Polski w produkcji zbóż. Pam. Puł. 1999. z. 114, s. 127-142.
 14. Hołaj J., Zaliwski A.: Computer Modelling of Hop Production on Farm. Agrotech Nitra'99 conference. Mechanizačná fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Nitra, Słowacja, 8-10 wrzesień 1999. Materiały konferencyjne, s. 83-88, PDF
 15. Hołaj J., Zaliwski A.: Zastosowanie programu "Agroefekt" do modelowania technologii uprawy chmielu (Application of the Agroefekt program to hop production technology modelling). Inżynieria Rolnicza Nr 1/99, s. 17-22.
 16. Hołaj J., Zaliwski A.: Analiza inwestycji przesadzania chmielu przy użyciu GIS (Application of GIS for analysis of the investment in hop replanting). Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Centre. International Conference "Spatial Information Menagement in The New Milennium", Kraków, 15-17.11.1999. Materiały konferencyjne, s. 205-210, PDF
 17. Krasowicz S., Filipiak K.: Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA tI, z. 1, s. 153-158.
 18. Kukuła S., Pecio A., Górski T.: Związek pomiędzy wskaźnikiem klimatycznego bilansu wodnego a zawartością białka w ziarnie jęczmienia jarego. Fragm, Agronomica, 1999, XVI, s. 81-89.
 19. Rola H., Rola J., Zaliwski A.: Monitoring of the state and degree of weed infestation of crops in Poland. Plant Protection Institute. Progress in Plant Protection, Poznań 1999. Vol. 39, No. 1, pp. 289-297.
 20. Terelak H., Motowicka-Terelak T., Pondel H., Maliszewska-Kordybach B., Pietruch Cz.: Monitoring Chemizmu gleb - Program badań i wyniki wstępne - Biblioteka Monitoringu Środowiska, Puławy, 1999.
 21. Zaliwski A., Górski T.: Numerical Maps of Expected Income from Maize Production in Poland. Conference "GIS and its Applications in the Rural Field", University of Santiago de Compostela, Escola Politécnica Superior, Lugo, Spain, July 1-2, 1999. Materia³y konferencyjne, PDF
 22. Zaliwski A., Górski T., Lipski S., Winiarski R., Wróblewska E.: Numerical Maps of Profit Probability for Maize Production in Poland. EFITA/99 conference: Perspectives of Modern Information and Communication Systems in Agriculture, Food Production and Environmental Control. 27-30 wrzesień 1999. University of Bonn, Department of Agricultural Economics. Bonn, Niemcy. Materiały konferencyjne, vol. A s. 217-224. Referat: PDF, prezentacja: PDF
 23. Zaliwski A., Hołaj J.: Combining Hop Production with Fruit Production on Hop Farm. Agrotech Nitra'99 conference. Mechanizačná fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Nitra, Słowacja, 8-10 wrzesień 1999. Materiały konferencyjne, s. 77-82, PDF
 24. Zaliwski A., Wróblewska E.: System informacji przestrzennej o zasobach rolnictwa w Polsce (Spatial information system on agricultural resources in Poland). Inżynieria Rolnicza Nr 1/99, s. 55-60.
 25. Zaliwski A., Wróblewska E.: System informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej (Information system on agricultural production space). IX konferencja naukowo-techniczna, 14-15 września 1999, Warszawa. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. Materiały konferencyjne, s. 122-128.
 26. Zaliwski A., Górski T.: Wykorzystanie przestrzennego modelu agroklimatu do określenia opłacalności uprawy kukurydzy na ziarno (Employment of spatial model of agroclimate for determination of profitability of maize produced for grain). Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Centre. International Conference "Spatial Information Menagement in The New Milennium", Kraków, 15-17.11.1999. Materiały konferencyjne, s. 198-204, PDF
 27. Zaliwski A., Spoz-Pać W., Górski T.: The Numerical Maps of Precipitation Sums in Poland. Medzinárodna vedecká konferencia: Voda v bioklimatických systémoch, 9.-11. september 1998, Račková dolina, Słowacja. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Materiały konferencyjne w: Acta horticulturae et regiotecturae, 1999(2):80-83. PDF
 28. Zaliwski A., Stuczyński T.: Zintegrowany system informacji. Nowe Rolnictwo, 1999, nr 12, s. 38.
Opr. Jacek Hołaj

Ostatnia modyfikacja 29.05.2015
Last modified 29 May 2015