Wstecz (Back) Strona główna (Main Page)
Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 2000
 1. Bochenek Z., Ciołkosz A., Filipiak K.: Opracowanie metodyki szacowania powierzchni upraw z wykorzystaniem teledetekcji. Zeszyty Fotointerpretacji 2000, s. 11.
 2. Demidowicz G.: Charakterystyka agrometeorologiczna suszy wiosennej w okresie 21.IV - 20.V.2000. Rocz. AR Poznań, Rozpr.Nauk., ser. Melior.Inż.Środ. 2000, 22.
 3. Faber A., Dąbrowska-Zielińska K., Kogan F.: Szacowanie plonów żyta na podstawie danych satelitarnych. Wiadomości Statystyczne, 2000, 5: 1-10.
 4. Faber A.: Zastosowanie sieci neuronowej i wskaźników stanu wegetacji w analizach produkcyjności łanów pszenicy ozimej. Frag. Agron., 2000, 2 (66).
 5. Faber A.: Efektywność wykorzystania promieniowania świetlnego przez pszenicę ozimą uprawianą na różnych glebach. Frag. Agron., 2000, 4 (68).
 6. Górski T., Górska K.: O rozkładzie statystycznym wilgotności względnej powietrza. Mat. 30 Seminarium Zastosowań Matematyki, Kobyla Góra. AR Wrocław 2000, s. 35-40.
 7. Górski T., Górska K.: Usłonecznienie w Puławach w ciągu lat 1923-1992. Acta Univ. Nicolai Copernici, Geografia XXXI, 106: 129-144.
 8. Górski T., Doroszewski A.: Adaptacyjna rola fotomorfogenezy w łanach roślin. Acta Agrophysica, 34: 59-69.
 9. Hołaj J.: Modelowanie wpływu nakładów inwestycyjnych na opłacalność produkcji chmielarskiej. Inżynieria Rolnicza Nr 3 (14)/2000, s. 85-91.
 10. Hołaj J.: Modelowanie opłacalności inwestycji nawadniania chmielu (Modelling of profitability of investment in irrigation of hop gardens). Inżynieria Rolnicza Nr 7 (18)/2000, s. 61-66.
 11. Jadczyszyn J., Stuczyński T., Capała W.: Identyfikacja upraw rolniczych na podstawie zdjęć satelitarnych i rozpoznania terenowego z użyciem GPS. Materiały konferencyjne, IV Krajowa Konferencja: Zastosowania satelitarnych systemów lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. ISBN 83-7125-067-3, s. 129-137.
 12. Kozyra J.: Występowanie pokrywy śnieżnej w Puławach (Snow cover in Puławy), Pam. Puł. 2000, 121, 5-18.
 13. Kozyra J.: Opis cyklu rocznego pokrywy śnieżnej w Puławach. Materiały 30 Seminarium Zastosowań Matematyki AR Wrocław, Kobyla Góra 2000, s. 41-47.
 14. Kuś J., Filipiak K.: Regionalne zróżnicowanie uprawy jarych mieszanek zbożowych. Rocz. AR. Poznań 2000, CCCXXV, Roln. 58, s. 57-64.
 15. Nieróbca A.: Specyficzna powierzchnia liści pszenicy ozimej odmiany Almari. Framenta Agronomica, 2000, Nr 4.
 16. Stuczyński T., Demidowicz G., Deputat T., Górski T., Krasowicz S., Kuś J.: Adaptation scenarios of agriculture in Poland to future climate changes. Environmental Monitoring and Assesment , Kluw.Acad.Publ. 2000, 61: 133-144.
 17. Terelak H., Terelak T., Stuczyński T., Pietruch Cz.: Pierwiastki śladowe w glebach użytków rolnych Polski. Bibl.Monit.Środowiska, Warszawa 2000.
 18. Terelak H., Pietruch Cz.: Kadm w poziomach powierzchniowych gleb użytków rolnych. Zesz.Probl.Podst.Nauk Roln. 2000.
 19. Terelak H., Pietruch Cz.: Cynk w poziomach orno-próchnicznych gleb użytków rolnych. Zesz.Probl.Podst.Nauk Roln. 2000, z. 472.
 20. Zaliwski A.: Metoda generowania map numerycznych bonitacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski (A Method of Creating Numerical Maps of Valuation of Agricultural Production Area). Inżynieria Rolnicza Nr 7 (18)/2000, s. 231-237.
 21. Zaliwski A.: Analiza warunków lokalizacji plantacji chmielu w Polsce przy użyciu GIS (Analysis of conditions for selecting a hop garden site with the aid of GIS). Inżynieria Rolnicza Nr 3 (14)/2000, s. 167-173.
 22. Zaliwski A., Stuczyński T., Jadczyszyn J., Fedorowicz-Jackowski W.: Zintegrowany system informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. X konferencja naukowo-techniczna. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. Zegrze k. Warszawy, 12-14 czerwiec 2000. Materiały konferencyjne recenzowane, s. 32-39. Wersja internetowa tej publikacji: Geodeta, nr 10 (65), październik 2000.
 23. Zaliwski A., Górski T.: Model Agroklimatu Polski jako moduł ZSI RPP. X konferencja naukowo-techniczna. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. Zegrze k. Warszawy, 12-14 czerwiec 2000. Materiały konferencyjne recenzowane, s. 240-245.
 24. Zaliwski A., Bielecka E., Fedorowicz-Jackowski W.: System informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla rolnictwa polskiego. Prace IGiK, zeszyt 101/00.
Opr. Jacek Hołaj

Ostatnia modyfikacja (last modified) 9.03.2004 Kontakt