Wstecz (Back) Strona główna (Main Page)
Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 2001
 1. Błoch Z., Nieróbca A.: Zastosowanie modelu NWHEAT do symulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej I. Kalibracja modelu. Frag. Agron., 2 (70), 9-19.
 2. Błoch Z.: Zastosowanie modelu NWHEAT do symulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej II. Weryfikacja modelu. Frag. Agron., 2 (70), 20-27.
 3. Budzyńska K., Stuczyński T., Zaliwski A.: Numerical agricultural soil map of Poland at the scale of 1:500 000. Acta Agrophysica, Role of Soil in Functioning of Terrestrial Ecosystems. Lublin, 2001. pp. 274-271.
 4. Capała W., Błoch Z.: Analysis of sources of error for winter wheat simulated with calibrated NWHEAT model. International Symposium Modelling Cropping Systems, Florence, 21-23 June 2001. Book of proceedings, pp. 44-45.
 5. Demidowicz G.: Aktualne badania agrometeorologiczne i ich perspektywy na najbliższą przyszłość w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Przegląd Naukowy Wydz. Inż. I Kształt. Środow. SGGW, Warszawa, 2001, 21, 5-11.
 6. Doroszewski A.: Skład spektralny promieniowania odbitego od powierzchni gruntu jako czynnik kształtujący pokrój i plon żyta. Pam. Puł. 2001, 128, 47-65.
 7. Doroszewski A., Kozyra J.: Skład spektralny napromienienia odbitego od powierzchni gruntu. Przegląd Naukowy SGGW, Wydz. Inż. i Kszt. Środ. 2001, 21, 123-132.
 8. Dziaduszyński K., Kozyra J. Doroszewski A.: Porównanie prędkości wiatru mierzonej wiatromierzem Wilda i wiatromierzem stacji automatycznej. Ann. UMCS Lublin - Polonia 2000/2001, sec. B, vol. LV/LVI, 15, 127-131.
 9. Faber A., Jadczyszyn T.: Ocena zmienności przestrzennej plonów pszenicy ozimej w zależności od sposobu zbioru. Frag. Agron. 2001, 1 (69): 23-30.
 10. Faber A.: Wskaźniki proponowane do badań równowagi rozwoju rolnictwa. Frag. Agron. 2001, 1 (69): 31-44.
 11. Faber A., Duer I.: Programy rolno-środowiskowe w Unii Europejskiej i w Polsce. Pam. Puł. 2001, 124, 59-67.
 12. Faber A.: Emisja gazów cieplarnianych oraz retencjonowanie węgla przez rolnictwo. Frag. Agron. 2001, 4 (72).
 13. Fotyma E., Lipiński W., Pietruch Cz.: Regionalne zróżnicowanie odczynu i zawartości składników mineralnych w glebach Polski. Pamiętnik Puławski, 2001, z. 124, s. 69-81.
 14. Fotyma M., Pietruch Cz.: Aktualny stan zakwaszenia gleb i zapotrzebowania na nawozy wapniowe w Polsce. Nawozy i Nawożenie, 2001, 3 (8): 27-50.
 15. Fotyma M., Jadczyszyn T., Pietruch Cz.: System wspierania decyzji w zakresie zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi - MACROBIL. Pamiętnik Puławski, 2001, z. 124, s. 81-90.
 16. Fotyma M., Jankowiak J., Pietruch Cz.: Zastosowanie systemu wspierania decyzji w zakresie zrównoważonego nawożenia MACROBIL w gospodarstwach AWRSP w Wielkopolsce. Pamiętnik Puławski, 2001, z. 124, s. 91-99.
 17. Górski T.: Próba oceny zasobów agroklimatycznych w Europie Środkowej. Pam. Puł. 2001, 124: 141-151.
 18. Górski T., Górska K.: O rozkładzie statystycznym średniej dobowej temperatury powietrza. Mat. 31 Seminarium Zastosowań Matematyki AR Wrocław, Kobyla Góra, 2001, 21-25.
 19. Hołaj J., Zaliwski A.: Element kosztów produkcji ziemniaka w systemie wspomagania decyzji dla integrowanej ochrony roślin. Inżynieria Rolnicza Nr 11 (31)/2001.
 20. Hołaj J., Zaliwski A.: Modelling and economic analysis of Hop Production Technologies in Poland. 1st International conference for young researchers, Szent István University Gödöllő (Węgry), 4-5 wrzesień 2001. Conference proceedings, pp. 130-133.
 21. Igras J., Pietruch Cz.: Potas i magnez w wodach gruntowych Polski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2001, 480: 61-69.
 22. Kozyra J.: Algorytm opisujący występowanie pokrywy śnieżnej w Polsce. Materiały 31 Seminarium Zastosowań Matematyki AR Wrocław, Kobyla Góra, 2001, 27-31.
 23. Kozyra J.: Zastosowanie analizy harmonicznej do opisu występowania pokrywy śnieżnej w Polsce. (Application of harmonic analysis to describe snow cover occurrence in Poland) Ann. UMCS Lublin - Polonia, 2000/2001, sec. B, vol. LV/LVI, 15, 203 - 210.
 24. Kuś J., Filipiak K.: Regionalne zróżnicowanie uprawy żyta ozimego w Polsce. Pam. Puł. 2001, z. 128.
 25. Kuś J., Filipiak K., Kamińska M.: Dynamika plonów żyta w porównaniu z innymi zbożami w statycznym doświadczeniu w latach 1974-1999. Pam. Puł. 2001, z. 128.
 26. Nieróbca A., Leszczyńska D.: Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin zbożowych przed chorobami i szkodnikami. Pamiętnik Puławski, 2001, z. 124, s. 333-339.
 27. Terelak H., Kabata-Pendias A., Pietruch Cz.: Regional Variation in Trace Element Contents of Cereal in Poland. Biogeochemistry of Trace Elements, ITOBE Conference, July 29- August 2, 2001 Guelph, Canada, s. 493-494.
 28. Terelak H., Kabata-Pendias A., Pietruch Cz.: Impact of soil factors on Zn and Cd contents in potato tubers. Biogeochemistry of Trace Elements, ITOBE Conference, July 29- August 2, 2001 Guelph, Canada, s. 568 - 569.
 29. Zaliwski A., Hołaj J.: Wybrane aspekty wspomagania decyzji technologicznych w gospodarstwie rolnym. Pamiętnik Puławski, 2001, z. 124, s. 421-428.
 30. Zaliwski A., Stuczyński T., Jadczyszyn J.: Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej dla Potrzeb Kształtowania Środowiska Rolniczego i Strategii Rozwoju (Using Spatial Information Systems for Environment Shaping and Development Strategy). Pamiętnik Puławski, 2001, z. 124, s. 429-446.
 31. Zaliwski A., Hołaj J.: Inwestycja nawadniania ziemniaka - przyczynek do systemu wspomagania decyzji. Inżynieria Rolnicza, Nr 11 (31)/2001.
 32. Zaliwski A.S., Górski T.: Determination of Cost-Effectiveness of Irrigation of the Potato in Poland with the Aid of GIS. In: Jérôme Steffe (ed.): EFITA 2001: Third European Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment, Montpellier (Francja), 18-20 czerwiec 2001. Conference proceedings, vol.1, pp. 181-186. Agro Montpellier, Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier.
 33. Zaliwski A., Hołaj J.: Selected economic aspects of potato protection in the decision support system for integrated plant protection. 1st International conference for young researchers, Szent István University Gödöllő (Węgry), 4-5 wrzesień 2001. Conference proceedings, pp. 411-414.
Opr. Jacek Hołaj

Ostatnia modyfikacja (last modified) 9.03.2004 Kontakt