Wstecz (Back) Strona główna (Main Page)
Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 2002
 1. Błoch Z., Faber A., Grabiński J.: Zdolność odmian pszenic ozimych do utrzymywania zieleni liścia flagowego w warunkach suszy działającej po kwitnieniu. Nawozy i Nawożenie. 2002, 2 (11), 4-13.
 2. Capała W., Pudełko R.: Ocena wpływu interpolacji na błędy tworzenia numerycznych modeli terenu (NMT) z izihips. XXXII Seminarium zastosowań matematyki, Wydawnictwo Poligraf ISBN 83-88330-06-3, 71-80.
 3. Doroszewski A.: Skład spektralny promieniowania odbitego od powierzchni gruntu jako czynnik kształtujący pokrój i plon żyta. Pam. Puł., 2002, 128: 47-65.
 4. Faber A.: Charakterystyka wybranych elementów oceny cyklu trwania rzepaku uprawianego na cele substytucji paliwowej. Mat. Konf. Biopaliwa 2002 (w druku).
 5. Faber A.: Czynniki warunkujące plonowanie i nawożenie rzepaku. Wieś Jutra, 2002, 2 (43): 13-14.
 6. Faber A.: Czynniki wpływające na wzrost i plonowanie rzepaku i pszenicy. Mat. Konf. Biopaliwa 2002 (w druku).
 7. Faber A.: Szacowanie plonów pszenicy ozimej na podstawie danych z satelitów meteorologicznych. Fragm. Agronom., 2002, 3 (75):13-24.
 8. Faber A.: #346;rodowiskowe uwarunkowania produkcji roślinnej w Polsce i Europie według symulacji CGMS. Pam. Puł., 2002, 130: 137-151.
 9. Filipiak K., Ufnowska J.: Ocena wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2002, 1: 54-60.
 10. Filipiak K., Ufnowska J.: Regionalne zróżnicowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski i jej wykorzystanie. Pam. Puł., 2002, 130:153-160.
 11. Filipiak K., Ufnowska J., Madej A.: Zmiany w strukturze produkcji rolniczej w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną.Pam. Puł. 2002, 130:161-170.
 12. Fotyma E., Fotyma M., Pietruch Cz.: Produkcyjne i środowiskowe skutki nawożenia. Pam. Puł. 2002, 130:179-202.
 13. Fotyma M., Fotyma E., Pietruch Cz.: Źródła azotu mineralnego i efektywność ich wykorzystania w rolnictwie polskim. Nawozy i Nawożenie, 2002, 1 (10):50-65.
 14. Górski T.: Współczesne zmiany agroklimatu Polski. Pam.Puł. 2002, 130: 241-250.
 15. Górski T., Doroszewski A.: Zmienność składu spektralnego napromienienia słonecznego w zakresie widzialnym (Changes of spectral composition of solar irradiation in the visible region). Sympozjum Klimatologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń, 16-17.IX.1993, pt. "Działalność Naukowa Profesora Władysława Gorczyńskiego i Jej Kontynuacja". Toruń 2002, 99-106.
 16. Górski T., Górska K.: O rozkładzie statystycznym sum opadów atmosferycznych. Mat. 32 Seminarium Zastosowań Matematyki AR Wrocław, Kobyla Góra, 2002, 39-43.
 17. Górski T., Zaliwski A.: Model Agroklimatu Polski (Agroclimate Model of Poland). Pamiętnik Puławski, 2002, 130/I:251-260.
 18. Hołaj J., Zaliwski A.: A Concept of the Evaluation Module of Potato Technology Variants. In: Sideridis A.B., Yialouris C.P.: The Impact of ICT in Agriculture, Food and Environment. 1st Conference of Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment. Agricultural University of Athens, Greece. Conference proceedings, pp. 126-132, 6-7 June 2002. Agricultural University of Athens.
 19. Hołaj J., Zaliwski A.: Internetowy system wspomagania decyzji w przesadzaniu chmielu. Inżynieria Rolnicza, 2002, 2 (35): 143-151.
 20. Horoszkiewicz-Janka J., Czembor J.H., Nieróbca A., Leszczyńska D., Sikora H.: Wstępna ocena przydatności duńskiego systemu wspomagania decyzji w ochronie zbóż w warunkach polskich (Preliminary assessment of the usefulness of the Danish decision support system for protection of cereals in Polish conditions). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin. 2002.
 21. Igras J., Pietruch Cz.: Ryzyko zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi z działalności rolniczej w Polsce. Pam. Puł. 2002, 130: 291-301.
 22. Kuś J., Nawrocki S., Filipiak K.: Struktura krajobrazu w zależności od jakości użytków rolnych. Fragm. Agronom. 2002, 1 (73): 9-22.
 23. Nieróbca A.: Pojawianie się i zamieranie liści u pszenicy ozimej (Leaf appearance and leaf senescence of winter wheat). Fragmenta Agronomica, 2002, 74: 128-136.
 24. Nieróbca A.: Prognozowanie chorób na podstawie bieżących danych meteorologicznych (Disease forecast based on current meteorological data). Pam. Puł. 2002, 130/II: 495-502.
 25. Stuczyński T., Kuś J., Filipiak K.: The Structure of Landscape in Poland as Function of Agricultural Land Quality. K. Helming, H. Wiggering (eds.): Sustainable Development of Multifunctional Landscapes, Springer 2002, 143-156.
 26. Terelak H., Maliszewska-Kordybach B., Pietruch Cz.: Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2002.
 27. Zaliwski A., Hołaj J.: System wspomagania decyzji w ochronie roślin udostępniony w Internecie. Inżynieria Rolnicza. 2002, 2 (35): 341-350.
 28. Zaliwski A., Hołaj J.: Wykorzystanie GIS i modeli analitycznych do wspomagania decyzji w produkcji chmielarskiej (Using GIS and Analytical Models for Decision Support in Hop Production). Pamiętnik Puławski, 2002, 130/I: 779-786.
 29. Zaliwski A., Nieróbca A., Górski T.: An Internet System of Evaluation of Potato Yield Loss as Influenced by Precipitation Deficiency in Poland. VII Congress of the European Society for Agronomy, 15 - 18 July 2002, Cordoba, Spain. Conference proceedings, pp. 339-340.
 30. Zaliwski A.: Internet Decision Support for Integrated Plant Protection in Poland. In: Sideridis A.B., Yialouris C.P.: The Impact of ICT in Agriculture, Food and Environment. 1st Conference of Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment. Agricultural University of Athens, Greece. Conference proceedings, pp. 458-463, 6-7 June 2002.
Opr. Jacek Hołaj

Ostatnia modyfikacja (last modified) 9.03.2004Kontakt