Wstecz (Back) Strona główna (Main Page)
Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 2008
 1. Borek R.: Dynamika pobierania składników pokarmowych przez wierzbę wiciową.  Fragm. Agron., 2008, 2(98).
 2. Borzęcka-Walker M., Faber A., Borek R.: Evaluation of carbon sequestration in energetic crops (Miscanthus and coppice willow)”. Int. Agroph., 2008, 3(22): 185-190.
 3. Doroszewski A., Kozyra J., Pudełko R., Stuczyński T., Jadczyszyn J., Koza P., Łopatka A.: Monitoring suszy rolniczej w Polsce. Wiad. Mel. i Łąk., 2008, t. LI, nr 1(416): 35-38.
 4. Dwornikiewicz J., Pietruch Cz., Kozyra J.: System sygnalizacji zagrożenia plantacji chmielu przez mączniaka rzekomego. [W:] „Wybrane zagadnienia hodowli i agrotechniki tytoniu i chmielu”. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2008, 13: 121-129.
 5. Faber A.: Przyrodnicze skutki uprawy roślin energetycznych.  Studia i Raporty IUNG-PIB, 2008, 11: 43-53.
 6. Filipiak K.: Uwarunkowania produkcji rolniczej na obszarach gleb silnie zakwaszonych.  Studia i Raporty IUNG-PIB, 2008, 12: 113-122.
 7. Filipiak K., Jadczyszyn J.: Kryteria wyboru i ocena obszarów problemowych rolnictwa w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2008, 12: 103-112.
 8. Fotyma M., Filipiak K.: Comparison of several production functions for describing winter wheat response to nitrogen fertilizers. In: Nawozy i Nawożenie. Eds. Grzebisz W. and Fotyma M., 2008, 32: 32-44.
 9. Górski T., Kozyra J., Doroszewski A.: Field crop losses in Poland due to extreme weather conditions: case studies. In: The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions. Ed. Liszewski St., Łódź, 2008, pp. 35-49.
 10. Hołaj J.: Model kosztów uprawy kukurydzy na kiszonkę w aspekcie sposobów nawożenia. [W:] „Problemy agrotechniki oraz wykorzystanie kukurydzy i sorgo”. Red. Michalski T., UP Poznań, 2008, s. 62-66.
 11. Hołaj J.: Potrzeby informacyjne producentów kiszonki z kukurydzy. J. Res. Appl. Agric. Eng., 2008, 53(2): 58-60.
 12. Hołaj J., Zaliwski A.S.: Modelowanie technologii produkcji kukurydzy uprawianej na CCM. Inż. Rol., 2008, 2(100): 43-50. Wersja elektroniczna PDF.
 13. Igras J., Pudełko R.: UAV monitoring of experimental fields. Ital. J. Agron. /Riv. Agron., 2008, 3 Suppl.: 687-688.
 14. Jadczyszyn J., Faber A., Zaliwski A.: Wyznaczenie obszarów potencjalnie przydatnych do uprawy wierzby i ślazowca pensylwańskiego na cele energetyczne w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2008, 11: 55-65.
 15. Jadczyszyn J., Filipiak K., Stuczyński T.: Ocena przestrzennego rozmieszczenia gleb podlegających skrajnej marginalizacji na obszarach ONW w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2008, 12: 191-201.
 16. Jarosz Z.: Ocena poziomu rozwoju infrastruktury technicznej. Inż. Rol., 2008, 2(100): 51-55.
 17. Jończyk K., Jadczyszyn J., Filipiak K., Stuczyński T.: Przestrzenne zróżnicowanie zawartości materii organicznej w glebach Polski w kontekście ochrony gleb i ich rolniczego wykorzystania. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2008, 12: 145-154.
 18. Kuś J., Faber A., Stasiak M., Kawalec A.: Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawnych na cele energetyczne na różnych glebach. Probl. Inż. Rol., 2008, 1: 79-85.
 19. Kuś J., Faber A., Stasiak M., Kawalec A.: Produkcyjność wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w różnych siedliskach. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2008, 11: 67-80.
 20. Nieróbca A., Kozyra J., Mizak K.: Zmiany warunków termicznych dla uprawy kukurydzy w Polsce. [W:] „Problemy agrotechniki oraz wykorzystania kukurydzy i sorgo”. Red. Michalski T., UP Poznań, 2008, s. 26-30.
 21. Nieróbca A., Pudełko R., Kozyra J.: Nasilenie występowania chorób podstawy źdźbła w zależności od stanowiska w zmianowaniu na pszenicy ozimej. Post Ochr. Rośl. (Prog. Plant Prot.), 2008, 48.
 22. Nieróbca A., Pudełko R., Kozyra J.: The use of remote sensing methods in assessing cereal condition after winter. Ital. J. Agron./Riv. Agron., 2008, 3 Suppl.: 687-688.
 23. Olesen J. E., Trnka M., Kersebaum C., Peltonen-Sainio P., Skejvåg A.O., Rossi F., Kozyra J., Seguin B., Micale F.: Risk assessment and foreseen impacts on agriculture. In: Survey of agrometeorological practices and applications in Europe regarding climate change impacts. Eds. Nejedlik P. and Orlandini S., COST 734 REPORT, 2008, pp. 279-327.
 24. Pudełko R.: Two new topographic maps for sites of scientific interest on King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research, 2008, vol. 29, No. 3: 291-297.
 25. Pudełko R., Faber A., Borzęcka-Walker M.: The system of geographic information on determine resources of biomass and guidelines for the logistics in support of the power station Dolna Odra. Artykuły na CD, Logistyka 6.
 26. Pudełko R., Kozyra J., Mizak K.: Zastosowanie fotografii CIR w badaniach rolno – środowiskowych. Fragm. Agron., 2008, 2 (98): 119-127.
 27. Pudełko R., Kozyra J., Nieróbca P.: Identification of the intensity of weeds in maize plantations based on aerial photographs. Zemdirbyste-Agriculture, 2008, vol. 95, No. 3: 130-134.
 28. Pudełko R., Kozyra J., Nieróbca P.: Zastosowanie metod zdalnych do identyfikacji zachwaszczenia. Post. Ochr. Rośl. (Prog. Plant Prot.), 2008, 48.
 29. Stuczyński T., Łopatka A., Faber A., Czaban P., Kowalik M., Koza P., Korzeniowska-Pacułek R., Siebielec G.: Prognoza wykorzystania przestrzeni rolniczej dla produkcji roślin na cele energetyczne. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2008, 11: 25-42.
 30. Stuczynski T., Siebielec G., Korzeniowska-Paculek R., Koza P., Pudelko R., Lopatka A., Kowalik M.: Geographical location and key sensitivity issues of post-industrial regions in Europe. Envinronmental Monitoring and Assessment, 2008, Springer online ISSN 1573-2959.
 31. Terelak H., Stuczyński T., Motowicka-Terelak T., Maliszewska-Kordybach B., Pietruch Cz.: Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski w latach 2005-2007. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2008.
 32. Zaliwski A., Purchała L.: Estimation of nitrous oxide and methane emission from Polish agriculture. Int. Agroph., 2008, 22(4): 377-382. Wersja elektroniczna PDF.
Opr. Jacek Hołaj

Ostatnia modyfikacja 12.11.2009
Last modified 12 Nov. 2009
Kontakt
Feedback