Program komputerowy AGROEFEKT

Program Agroefekt, opracowany w IUNG w Zakładzie Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych przez zespół w składzie: A. S. Zaliwski, T. Zaorski i J. Hołaj w latach 1988-1995, służy do modelowania technologii produkcji, głównie roślinnej, w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Modelowanie może dotyczyć gospodarstw rzeczywistych lub hipotetycznych.
Rys.1. Agroefekt - generowanie modelu
W oparciu o utworzony przez użytkownika model gospodarstwa (rys.1) może być dokonana analiza ekonomiczna technologii w gospodarstwie. Dane do obliczeń (czas pracy maszyn, ciągników i wykorzystania budynków, daty zabiegów technologicznych, dawki materiałów itp.) są zawarte w kartach technologicznych, stanowiących podstawę planu produkcji gospodarstwa. Obliczenia są dokonywane z wykorzystaniem planu produkcji, kart technologicznych i baz danych zawierających ceny i dane eksploatacyjne środków produkcji. Analiza ekonomiczna pozwala na uzyskanie przydatnej, pomocnej przy podejmowaniu decyzji informacji dotyczącej np.:
Możliwe jest wykonanie innych szczegółowych analiz, np. dla okresów agrotechnicznych. Zakres analizy ekonomicznej może dotyczyć całego gospodarstwa, jednego pola lub wybranych pól.
Program dostarcza gotowych tabel - tworzenie modelu sprowadza się do ich wypełnienia danymi. Wyniki analizy wyprowadzane są w formie tabelarycznej (DBF).
Agroefekt stanowi dość uniwersalne i elastyczne narzędzie, a do pełnego wykorzystania jego możliwości niezbędne są bazy danych dotyczące sposobu realizacji działalności produkcyjnej (karty technologiczne), cen zastosowanych materiałów oraz cen i danych eksploatacyjnych maszyn, ciągników itd.
Zastosowane w programie procedury analizy ekonomicznej zostały opracowane na podstawie dostępnej literatury, m.in.:
Program Agroefekt zastosowano do analizy ekonomicznej m.in. w następujących opracowaniach:
W programie Agroefekt przygotowano modele technologii i dane technologiczno-ekonomiczne m.in. dla następujących programów i aplikacji:
Następca programu Agroefekt? Prototyp już działa! Więcej szczegółów System Agroefekt-2012-online (prototyp).

Opr. Andrzej S. Zaliwski
Sugerowany sposób cytowania tej strony:
Zaliwski A.S. 2004. Program komputerowy Agroefekt. IUNG Puławy.

Ostatnia modyfikacja 11.12.2013