Cofnij
System Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej w Polsce
Press to change language

Cel i zakres prac
Celem statutowych zadań prowadzonych w latach 1994-2000 było opracowanie systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla Polski, obejmującego:
System miał umożliwiać udzielenie odpowiedzi np. na takie pytania, jak:
Warunki techniczne i realizacja
System powstał dzięki wspólnemu wysiłkowi następujących zakładów Instytutu:
Podstawowymi narzędziami informatycznymi systemu były programy komputerowe MapInfo 4.0 for Windows, ArcView 3.0 for Windows NT, Arc/Info 7.0 for UNIX. Jednym z pierwszych zadań, które zrealizowano w IUNG była digitalizacja mapy glebowo-rolniczej gminy Suchowola w skali 1:25.000. Opracowano także algorytmy do opisu rozkładu przestrzennego średniej temperatury powietrza i sum opadów w Polsce, co pozwoliło na napisanie aplikacji do generowania warstw informacyjnych rozkładu średniej temperatury powietrza i sum opadów w Polsce w dowolnych okresach roku kalendarzowego i opracowanie stosownych map. Stanowiło to I etap budowy modelu agroklimatu. Kompletny komputerowy model agroklimatu uwzględnia ponadto rozkłady ewapotranspiracji, usłonecznienia i inne wskaźniki klimatyczne. Wprowadzono także dane dotyczące zanieczyszczeń gleb metalami ciężkimi. Uruchomiono "System informacji o rozmieszczeniu chwastów segetalnych" i opracowano Atlas "Rozmieszczenie chwastów w uprawach rolniczych".
System Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej w Polsce umożliwiał prezentację żądanej informacji (temperatura powietrza, sumy opadów, zanieczyszczenia gleb) w postaci map numerycznych z wydrukiem dowolnego zakresu. Wprowadzone dane umożliwiały wykonywanie prostych analiz przestrzennych. Zakładano, że w przyszłości pozwolą na formułowanie modeli matematycznych opisujących środowisko rolnicze Polski takich jak modele biologiczne (wyznaczanie plonów), ekonomiczne (optymalne wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej w kryteriach ekonomicznych) itp. Niektóre zadania rozpoczęte w latach 1994-2000 były następnie doskonalone w ramach projektu zleconego "Zintegrowany system informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski (ZSI RPP)" PBZ 17-08.

Opr. Andrzej S. Zaliwski     Ostatnia modyfikacja 2014.07.15
Sugerowany sposób cytowania tej strony:
Zaliwski A.S. 2000. System Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej w Polsce. IUNG Puławy.